Asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

JSA-Training

Osoite: Ketunkallio 4 B 5, 01820 Nurmijärvi

Yhteyshenkilö

Jukka Saikkonen

Rekisterin käyttötarkoitus

JSA-Training pitää rekisteriä HierontaKlaukkala.fi asiakkaiden hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseen.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lakisääteinen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin sekä asetuksiin:

–         Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä

–         laki potilaan asemasta ja oikeuksista

–         terveydenhuoltolaki

–         sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista

–         laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä: nimi, syntymäaika, osoite, hoitoon tulon syy, työ/ammatti, harrastukset, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot sekä potilaan hoidon kannalta olennaisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään hoidon yhteydessä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esimerkiksi potilaan hoitavalle lääkärille.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Manuaalista rekisteriä säilytetään HierontaKlaukkala.fi toimitiloissa lukitussa kaapissa.

Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

Rekisteriseloste päivitetty 5.6.2018